http://www.kanqiu888.com/xxxvu/56180.html http://www.kanqiu888.com/xxxvu/742652.html http://www.kanqiu888.com/xxxvu/65578.html http://www.kanqiu888.com/xxxvu/440929.html http://www.kanqiu888.com/xxxvu/83562.html http://www.kanqiu888.com/xxxvu/3136383.html http://www.kanqiu888.com/xxxvu/405208.html http://www.kanqiu888.com/xxxvu/98018.html http://www.kanqiu888.com/xxxvu/18235.html http://www.kanqiu888.com/xxxvu/382336.html http://www.kanqiu888.com/lefks/643017.html http://www.kanqiu888.com/lefks/6655086.html http://www.kanqiu888.com/lefks/2608226.html http://www.kanqiu888.com/lefks/5188393.html http://www.kanqiu888.com/lefks/6244608.html http://www.kanqiu888.com/lefks/778221.html http://www.kanqiu888.com/lefks/208192.html http://www.kanqiu888.com/lefks/34551.html http://www.kanqiu888.com/lefks/30828.html http://www.kanqiu888.com/lefks/966732.html http://www.kanqiu888.com/ygtu/916390.html http://www.kanqiu888.com/ygtu/5521523.html http://www.kanqiu888.com/ygtu/292496.html http://www.kanqiu888.com/ygtu/278963.html http://www.kanqiu888.com/ygtu/1941878.html http://www.kanqiu888.com/ygtu/2151537.html http://www.kanqiu888.com/ygtu/149208.html http://www.kanqiu888.com/ygtu/29432.html http://www.kanqiu888.com/ygtu/2431609.html http://www.kanqiu888.com/ygtu/16737.html http://www.kanqiu888.com/heij/3976315.html http://www.kanqiu888.com/heij/65514.html http://www.kanqiu888.com/heij/45865.html http://www.kanqiu888.com/heij/572986.html http://www.kanqiu888.com/heij/862149.html http://www.kanqiu888.com/heij/19939.html http://www.kanqiu888.com/heij/1586262.html http://www.kanqiu888.com/heij/79024.html http://www.kanqiu888.com/heij/2977864.html http://www.kanqiu888.com/heij/49347.html http://www.kanqiu888.com/mrcf/660547.html http://www.kanqiu888.com/mrcf/21415.html http://www.kanqiu888.com/mrcf/7371793.html http://www.kanqiu888.com/mrcf/70256.html http://www.kanqiu888.com/mrcf/6208391.html http://www.kanqiu888.com/mrcf/1245551.html http://www.kanqiu888.com/mrcf/4281476.html http://www.kanqiu888.com/mrcf/549541.html http://www.kanqiu888.com/mrcf/275790.html http://www.kanqiu888.com/mrcf/40864.html http://www.kanqiu888.com/gaea/433144.html http://www.kanqiu888.com/gaea/41523.html http://www.kanqiu888.com/gaea/11978.html http://www.kanqiu888.com/gaea/80101.html http://www.kanqiu888.com/gaea/35965.html http://www.kanqiu888.com/gaea/71474.html http://www.kanqiu888.com/gaea/29880.html http://www.kanqiu888.com/gaea/13712.html http://www.kanqiu888.com/gaea/7921956.html http://www.kanqiu888.com/gaea/981277.html http://www.kanqiu888.com/wjrli/1719109.html http://www.kanqiu888.com/wjrli/498302.html http://www.kanqiu888.com/wjrli/77552.html http://www.kanqiu888.com/wjrli/33139.html http://www.kanqiu888.com/wjrli/79696.html http://www.kanqiu888.com/wjrli/3652529.html http://www.kanqiu888.com/wjrli/112348.html http://www.kanqiu888.com/wjrli/709656.html http://www.kanqiu888.com/wjrli/237989.html http://www.kanqiu888.com/wjrli/9409030.html http://www.kanqiu888.com/eanj/347927.html http://www.kanqiu888.com/eanj/11643.html http://www.kanqiu888.com/eanj/99723.html http://www.kanqiu888.com/eanj/569209.html http://www.kanqiu888.com/eanj/3558098.html http://www.kanqiu888.com/eanj/5206113.html http://www.kanqiu888.com/eanj/946786.html http://www.kanqiu888.com/eanj/13343.html http://www.kanqiu888.com/eanj/56808.html http://www.kanqiu888.com/eanj/16732.html http://www.kanqiu888.com/iwwxv/18721.html http://www.kanqiu888.com/iwwxv/4802548.html http://www.kanqiu888.com/iwwxv/64975.html http://www.kanqiu888.com/iwwxv/23946.html http://www.kanqiu888.com/iwwxv/295788.html http://www.kanqiu888.com/iwwxv/628386.html http://www.kanqiu888.com/iwwxv/3208603.html http://www.kanqiu888.com/iwwxv/155596.html http://www.kanqiu888.com/iwwxv/40593.html http://www.kanqiu888.com/iwwxv/76330.html http://www.kanqiu888.com/ypfn/767595.html http://www.kanqiu888.com/ypfn/8636773.html http://www.kanqiu888.com/ypfn/1146832.html http://www.kanqiu888.com/ypfn/48124.html http://www.kanqiu888.com/ypfn/64666.html http://www.kanqiu888.com/ypfn/5732111.html http://www.kanqiu888.com/ypfn/96776.html http://www.kanqiu888.com/ypfn/495726.html http://www.kanqiu888.com/ypfn/7720771.html http://www.kanqiu888.com/ypfn/71815.html

2019年04月05日 直播节目表

23:30
芬兰篮甲
23:30
芬兰篮甲
23:30
芬兰篮甲

2019年04月06日 直播节目表

00:00
波兰甲
00:00
捷乙
00:00
捷甲
00:00
拉脱超
00:00
拉脱超
00:30
阿联酋超
00:30
德乙
00:30
德乙
00:45
白俄超
01:00
德国丙
01:00
丹超
01:00
瑞典甲
01:10
奥乙
01:10
奥乙
01:10
奥乙
01:10
奥乙
01:10
奥乙
01:10
奥乙
01:30
土超
01:45
欧洲篮球冠军联赛
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
法乙
02:00
荷乙
02:00
荷乙
02:00
荷乙
02:00
荷乙
02:00
荷乙
02:00
欧洲排球联赛
02:00
欧洲篮球冠军联赛
02:00
瑞士甲
02:00
德国地区联赛
02:00
德堡州联赛
02:00
罗甲
02:00
法国丙
02:00
法国丙
02:00
法国丙
02:00
法国丙
02:00
法国丙
02:00
法国丙
02:00
法国丙
02:05
苏格兰超
02:30
德甲
02:30
比甲
02:30
欧洲排球联赛
02:30
德国篮甲
02:30
欧洲篮球冠军联赛
02:30
英国篮球联赛
02:30
英国篮球联赛
02:30
英国篮球联赛
02:30
英国篮球联赛
02:30
英国篮球联赛
02:30
德国地区联赛
02:30
德国地区联赛
02:30
波兰甲
02:30
德堡州联赛
02:45
法甲
02:45
西班牙篮甲
02:45
爱超
02:45
爱超
02:45
爱超
02:45
爱超
03:00
英超
03:00
西乙
03:00
意大利乙
03:00
欧洲女子篮球联赛
03:30
葡超
04:00
智利甲
04:00
WTA
05:30
南美U17
06:00
巴西篮甲
06:00
德国女排联赛
06:00
德国女排联赛
07:00
NBA常规赛
07:00
NBA常规赛
07:00
NBA常规赛
07:00
智利甲
07:30
阿根廷篮球联赛
07:50
南美U17
08:00
NBA常规赛
08:00
NBA常规赛
08:00
NBA常规赛
08:00
NBA常规赛
08:10
阿甲
08:15
厄瓜甲
08:30
NBA常规赛
09:00
NBA常规赛
09:00
墨联
09:00
大洋洲冠军联赛
10:00
NBA常规赛
10:00
MLS
10:00
澳维U20
10:10
南美U17
10:30
NBA常规赛
10:30
NBA常规赛
10:30
NBA常规赛
11:00
墨联
12:00
J联赛
12:00
韩挑K联
12:00
日本排球联赛
12:00
J3联赛
12:00
J3联赛
12:00
澳维U20
12:00
澳维女超
12:00
日女杯乙
12:00
日女杯乙
12:00
日女联杯
12:15
澳维女超
12:15
澳维女超
13:00
J联赛
13:00
J联赛
13:00
J联赛
13:00
J3联赛
13:00
韩K联
13:00
韩K联
13:00
澳维甲
13:00
澳维U20
13:05
日本篮甲
13:15
澳维U20
13:30
韩国篮甲
14:00
韩挑K联
14:00
大洋洲冠军联赛
14:00
澳维U20
14:05
日本篮甲
14:05
日本篮甲
14:35
澳洲超
15:00
J联赛
15:00
韩K联
15:00
韩K联
15:00
澳维超
15:00
澳西超
15:00
澳西超
15:00
澳西超
15:00
澳西超
15:00
澳西超
15:05
日本篮甲
15:05
日本篮甲
15:30
16:00
澳首超
16:00
澳维超
16:00
澳维超
16:15
捷乙
16:15
捷乙
16:45
澳维超
16:50
澳洲超
17:00
哈萨克斯坦超
17:00
哈萨克斯坦超
17:05
日本篮甲
17:05
日本篮甲
17:05
日本篮甲
17:30
17:30
新加坡甲
17:30
新加坡甲
18:00
J联赛
18:00
哈萨克斯坦超
18:00
U19欧青赛
18:00
戴维斯杯
18:45
泰超
19:00
德乙
19:00
德乙
19:00
德乙
19:00
俄超
19:00
泰超
19:00
德国地区联赛
19:00
哈萨克斯坦超
19:00
西甲
19:00
白俄超
19:00
丹麦U19联赛
19:30
瑞典甲
19:30
苏格兰超
19:30
英冠
19:30
罗甲
19:30
中甲
19:35
20:00
德国丙
20:00
德国丙
20:00
德国丙
20:00
德国丙
20:00
德国丙
20:00
德国丙
20:00
芬超
20:00
泰超
20:00
丹麦乙
20:00
丹麦乙
20:00
丹麦乙
20:00
丹麦乙
20:00
丹麦乙
20:00
丹麦乙
20:00
丹麦乙
20:00
丹麦乙
20:00
丹麦乙
20:00
丹麦乙
20:00
丹麦乙
20:00
法国丙
21:00
法乙
21:00
拉脱超
21:00
意大利乙
21:00
意大利乙
21:00
意大利乙
21:00
德国地区联赛
21:00
德国地区联赛
21:00
德国地区联赛
21:00
德国地区联赛
21:00
德国地区联赛
21:00
意甲
21:00
土超
21:00
土超
21:00
白俄超
21:00
泰超
21:00
非冠杯
21:30
德甲
21:30
德甲
21:30
德甲
21:30
德甲
21:30
德甲
21:30
挪甲
21:30
俄超
21:30
波兰甲
22:00
英超
22:00
英超
22:00
西乙
22:00
瑞典超
22:00
瑞典超
22:00
瑞典甲
22:00
英超
22:00
苏格兰超
22:00
苏格兰超
22:00
苏格兰超
22:00
丹超
22:00
罗甲
22:10
德国女排联赛
22:15
西甲
22:15
希腊超
22:30
葡超
22:30
葡超
22:30
土耳其篮甲
22:45
WTA
23:00
法甲
23:00
拉脱超
23:00
瑞士甲
23:00
格鲁吉亚超
23:00
奥甲
23:00
奥甲
23:00
奥甲
23:00
白俄超
23:00
意大利篮乙
23:30
瑞士甲

2019年04月07日 直播节目表

00:00
西乙
00:00
比甲
00:00
意甲
00:00
西乙
00:00
德国篮甲
00:00
俄超
00:00
西班牙篮甲
00:00
土超
00:00
意大利乙
00:00
挪超
00:00
德国篮甲
00:00
波兰甲
00:00
德国男排联赛
00:15
阿甲
00:30
德甲
00:30
西甲
00:30
希腊超
00:30
英足总杯
00:30
荷甲
00:30
荷甲
00:30
法国篮甲
00:45
白俄超
01:00
葡超
01:00
MLS
01:00
克罗甲
01:00
瑞士超
01:00
瑞士超
01:00
捷甲
01:00
巴西篮甲
01:00
德国女排联赛
01:30
德国男排联赛
01:45
荷甲
02:00
法甲
02:00
法甲
02:00
法甲
02:00
法甲
02:00
比甲
02:00
比甲
02:00
比甲
02:00
瑞士甲
02:00
瑞士甲
02:00
美乙
02:30
意甲
02:30
比利时篮甲
02:30
西乙
02:30
比甲
02:30
西班牙篮甲
02:30
智利甲
02:30
阿甲
02:30
阿甲
02:30
德国篮甲
02:30
德国篮甲
02:30
英国篮球联赛
02:30
波兰甲
02:45
西甲
02:45
荷甲
02:45
荷甲
02:45
爱超
03:00
MLS
03:00
MLS
03:00
玻利甲
03:00
美乙
03:30
葡超
04:00
厄瓜甲
04:00
WTA
04:45
阿甲
05:00
NBA常规赛
05:00
美乙
05:30
智利甲
06:30
厄瓜甲
06:30
巴拉圭甲
07:00
MLS
07:00
阿甲
07:00
美乙
07:00
美乙
07:00
巴西东北联赛
07:00
阿根廷篮球联赛
07:30
MLS
07:30
MLS
07:30
MLS
07:30
玻利甲
07:30
美乙
07:30
美乙
08:00
NBA常规赛
08:00
MLS
08:00
美乙
08:30
美乙
08:30
美乙
08:30
美乙
08:50
NCAA篮球
09:00
厄瓜甲
09:00
墨联
10:00
MLS
10:00
美乙
10:00
美乙
10:30
美乙
10:30
美乙
11:06
墨联
11:10
篮网球
12:00
日乙
12:00
日乙
12:00
日乙
12:00
韩挑K联
12:00
J3联赛
12:00
J3联赛
12:00
J3联赛
12:00
J3联赛
13:00
日乙
13:00
日乙
13:00
日乙
13:00
日乙
13:00
日乙
13:00
日乙
13:00
韩K联
13:00
韩K联
13:00
俄甲
13:00
J3联赛
13:00
J3联赛
13:00
澳维甲
13:00
澳维U20
14:00
日乙
14:00
韩挑K联
14:00
韩挑K联
15:00
日乙
15:00
俄甲
15:35
16:30
奥乙
16:30
俄超
17:00
俄甲
18:00
西甲
18:00
西乙
18:00
俄甲
18:15
荷甲
18:30
意甲
18:30
土超
19:00
德国丙
19:00
俄超
19:00
俄甲
19:00
泰超
19:00
泰超
19:00
哈萨克斯坦超
19:30
德乙
19:30
德乙
19:30
德乙
19:30
俄甲
19:35
20:00
西甲
20:00
德国丙
20:00
俄甲
20:00
俄甲
20:00
泰超
20:00
泰超
20:00
哈萨克斯坦超
20:00
格鲁吉亚超
20:30
荷甲
20:30
荷甲
20:30
奥乙
20:30
奥甲
20:30
奥甲
21:00
意甲
21:00
意甲
21:00
法甲
21:00
法甲
21:00
土超
21:00
土超
21:00
挪甲
21:00
挪甲
21:00
挪甲
21:00
挪甲
21:00
瑞典超
21:00
瑞典超
21:00
俄甲
21:00
俄甲
21:00
德国篮甲
21:00
德国篮甲
21:00
德国篮甲
21:00
瑞典甲
21:00
瑞典甲
21:00
意大利乙
21:00
意大利乙
21:00
德国地区联赛
21:05
英超
21:30
德甲
21:30
俄超
21:30
捷甲
21:30
捷甲
21:30
捷甲
21:30
捷甲
21:30
波兰甲
21:30
北马其顿甲
22:00
葡超
22:00
西乙
22:00
阿甲
22:00
瑞士超
22:00
瑞士超
22:00
瑞士超
22:00
VTB联赛
22:15
西甲
22:45
荷甲
23:00
法甲
23:00
奥甲
23:00
格鲁吉亚超
23:30
英超
23:30
瑞典超
23:30
瑞典甲

2019年04月08日 直播节目表

00:00
NBA常规赛
热火 vs 猛龙
02:30
意甲 第31轮
尤文图斯 vs AC米兰
03:00
NBA常规赛
马刺 vs 骑士
03:30
NBA常规赛
雷霆 vs 森林狼
04:00
NBA常规赛
黄蜂 vs 活塞
05:00
NBA常规赛
篮网 vs 步行者
06:00
NBA常规赛
独行侠 vs 灰熊
07:00
NBA常规赛
太阳 vs 火箭
07:00
NBA常规赛
老鹰 vs 雄鹿
07:30
NBA常规赛
魔术 vs 凯尔特人
07:30
NBA常规赛
奇才 vs 尼克斯
08:30
NBA常规赛
快船 vs 勇士
09:00
NBA常规赛
掘金 vs 开拓者
09:00
NBA常规赛
鹈鹕 vs 国王
09:30
NBA常规赛
爵士 vs 湖人

2019年04月10日 直播节目表

07:00
NBA常规赛
黄蜂 vs 骑士
07:00
NBA常规赛
灰熊 vs 活塞
07:00
NBA常规赛
凯尔特人 vs 奇才
07:30
NBA常规赛
76人 vs 热火
08:00
NBA常规赛
尼克斯 vs 公牛
08:00
NBA常规赛
猛龙 vs 森林狼
08:00
NBA常规赛
勇士 vs 鹈鹕
08:30
NBA常规赛
太阳 vs 独行侠
09:00
NBA常规赛
掘金 vs 爵士
09:30
NBA常规赛
火箭 vs 雷霆
10:30
NBA常规赛
开拓者 vs 湖人

点击查看下一天赛事 >>

足球录像 NBA录像

03月06日亚冠小组赛G组 全北现代vs北京国安 全场录像和视频集锦-战况 03月06日 欧冠1/8决赛次回合 多特蒙德vs热刺 全场录像和视频集锦 03月06日 欧冠1/8决赛次回合 皇马vs阿贾克斯 全场录像和视频集锦 03月05日 亚冠小组赛F组 广州恒大vs广岛三箭 全场录像和视频集锦 03月05日 亚冠小组赛E组 庆南FCvs山东鲁能 全场录像和视频集锦 03月05日 西甲第26轮 莱加内斯vs莱万特 全场录像和视频集锦 03月04日 阿尔加夫杯 丹麦女足vs中国女足 全场录像和视频集锦 03月04日 马赛vs圣埃蒂安 全场录像和视频集锦 03月04日 瓦伦西亚vs毕尔巴鄂 全场录像和视频集锦 03月04日 那不勒斯vs尤文图斯 全场录像和视频集锦 03月04日 皇家社会vs马德里竞技 全场录像和视频集锦 03月04日 贝蒂斯vs赫塔费 全场录像和视频集锦 03月04日 沃尔夫斯堡vs不莱梅 全场录像和视频集锦 03月04日 亚特兰大vs佛罗伦萨 全场录像和视频集锦 03月04日 里昂vs图卢兹 全场录像和视频集锦 03月04日 意甲 乌迪内斯vs博洛尼亚 全场录像和视频集锦 03月04日 热那亚vs弗洛西诺内 全场录像和视频集锦 03月04日 斯帕尔vs桑普多利亚 全场录像和视频集锦 03月04日 英超第29轮 埃弗顿vs利物浦 全场录像和视频集锦 03月04日 里尔vs第戎 全场录像和视频集锦 03月04日 尼斯vs斯特拉斯堡 全场录像和视频集锦 03月04日 甘冈vs南特 全场录像和视频集锦 03月04日 兰斯vs亚眠 全场录像和视频集锦 03月04日 昂热vs摩纳哥 全场录像和视频集锦 03月04日 斯图加特vs汉诺威 全场录像和视频集锦 03月04日 意甲第26轮 都灵vs切沃 全场录像和视频集锦 03月03日 意甲第26轮 拉齐奥vs罗马 全场录像和视频集锦 03月03日 AC米兰vs萨索洛 全场录像和视频集锦 03月03日意甲第26轮 恩波利vs帕尔马 全场录像和视频集锦 03月03日西甲第26轮 皇家马德里vs巴塞罗那 全场录像和视频集锦-战况 03月03日 比利亚雷亚尔vs阿拉维斯 全场录像和视频集锦 03月03日 韦斯卡vs塞维利亚 全场录像和视频集锦